Tájékoztatás a www.kontur-press.hu oldalon alkalmazott sütikről.

Bevezető
Megfelelve az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról előírásainak (továbbiakban: Rendelet) – adunk tájékoztatást Kontur Press Design Kft. tevékenysége során történő adatkezelésekről.
Adatkezelő elkötelezett amellett, hogy a személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) az európai parlament és a tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseivel összhangban kezelje.
A Kontur Press Design Kft. mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban foglaltaknak, a hatályos nemzeti jogszabályokban előírtaknak, valamint az Európai Unió által lefektetett szabályoknak.

Tájékoztató célja
Célunk, hogy az oldal Látogatói részletes információt kapjanak az őket érintő adatkezelésekről. Megismerhetik, hogy pontosan ki kezeli az adataikat, miért szükségesek az egyes adatkezelések, milyen jogalappal kezelünk személyes adatokat. Tájékoztatást adunk is, hogy rajtunk kívül kik férhetnek hozzá az Ön adataihoz. Megismerheti a jogszabály által biztosított jogait és hogy azokat hogyan érvényesítheti.
Az adatkezelő adatkezeléssel kapcsolatos irányelvei folyamatosan elérhetőek a www.kontur-press.hu/adatvedelem címen. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor megváltoztassa, mely adatkezelési tájékoztató minden esetben a honlapon megtekinthető.

A Kontur Press Design Kft. elkötelezett partnerei személyes adatainak védelmében, mely során azokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan szervezési-, technikai- és egyéb intézkedést, mely ezen adatok biztonságát garantálja.

Jelen tájékoztatás kizárólag az oldalon működtetett sütikről ad információt. Az adatkezelő tevékenységére vonatkozó teljeskörű Adatkezelési tájékoztató elérhető itt.

Vonatkozó jogszabályok:
Adatkezelési gyakorlatunkat az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályoknak – így különösen az alábbiaknak – megfelelve alakítottuk ki:
– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR);
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
– 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
– 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény)
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)

Ha bármilyen kérdés merülne fel Önben weboldalunk adatkezelésével kapcsolatban, készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
– E-mail: studio@kontur-press.hu
– Telefon: +36 1 222 9212
– Postacím: Kontur Press Design Kft. 2225 Üllő, Rákóczi út 22.

Adatkezelő adatai
– Név: Kontur Press Design Kft.
– Címe: 2225 Üllő, Rákóczi út 22
– Adószám: 25375549-2-13
– Cégjegyzék szám: 13 09 177163
– Telefon: +36 1 222 9212
– e-mail: studio@kontur-press.hu
– web: www.kontur-press.hu
– Adatkezeléssel kapcsolatban illetékes: Horváth Ágnes ügyvezető

Tárhely-hosting szolgáltató:
– Magyar Hosting Kft. H-1132 Budapest Victor Hugo u. 18-22. adószám: 23495919-2-41, cégj.szám: 01-09-968314 www.tarhely.com
– Levelező szerver szolgáltató: VNM Zrt. www.voipnetwork.hu

Fogalmak, az adatkezeléssel kapcsolatosan a Tájékoztatóban használt kifejezések:
“Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Ön”, jelen dokumentumban: „Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító- Például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„Az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
„Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
“Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
„Az Ön hozzájárulása”: az Ön akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Ön nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
„Harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

Mik azok a sütik? Hogyan működnek?
Cookie-k alatt olyan kisméretű szöveges fájlokat értünk, amelyeket a Felhasználó által látogatott oldalak helyeznek el számítógépén, melyek így lehetővé teszik, hogy a következő látogatás alkalmával a beállítások vagy bármely más Felhasználó által végzett módosítás rekonstruálásra kerülhessen. A weboldalak a látogatásokkal kapcsolatos információkat meghatározott ideig és célból tárolják. Az ismételt látogatások során a weboldal képes felismerni a szövegfájlt, ezáltal beazonosítva a korábbi látogatót.

A cookie-k elsődleges funkciója, hogy kényelmesebbé, személyre szabottá tegyék a böngészést, hiszen segítségükkel eltárolhatjuk különböző személyes adatainkat, beállításainkat. A cookie-k segítségével jól célzott, személyre szabott reklámkampányok is megvalósíthatók.
Cookie beállítások: Böngészője megfelelő beállításával megtilthatja az cookie-k tárolását; illetve a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu címen letölthető böngészőbővítménnyel megtilthatja az cookie-ban lévő, a weboldal használatát leíró adatok (köztük az IP-cím) elküldését a Google részére, illetve az ilyen adatok Google általi kezelését és feldolgozását.

Cookie-k típusai:
Az általában használatos cookie-kat (továbbiakban: sütik) négy különböző kategóriába sorolhatjuk, a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara osztályozásának (https://www.cookielaw.org/media/1096/icc_uk_cookiesguide_revnov.pdf) megfelelően:
– működéshez feltétlenül szükséges, teljesítményt javító, egyéni beállításokat tároló (Funkcionális sütik- használatot könnyítő vagy munkamenet sütik)
– webanalitikai (Elemzést segítő sütik) és
– hirdetések célzását szolgáló (Marketing célú sütik)
Funkcionális, használatot könnyítő sütik: Ezek a funkcionális sütik biztosítják, hogy a weboldalunk helyesen működik. Ezek a sütik legfeljebb 2 évig kerülnek tárolásra – ezt követően automatikusan törlődnek. A következő funkciókat teszik lehetővé:
– beállítások elmentése, mint pl. nyelv, tartózkodási hely, keresési eredmények száma stb.,
– böngésző beállításainak rögzítése, hogy a weboldalunk optimálisan tudjon megjelenni,
– a weboldallal és a szolgáltatással való visszaélés felismerése, pl. egymást követő számos vagy sikertelen regisztrációs kísérlet,
– weboldal teljes betöltése, hogy a weboldal hozzáférhető maradjon vagy
– a bejelentkezési adatai elmentése, hogy ne kelljen mindig megadni ezeket.

Megelőzheti ezen sütik tárolását vagy törölheti a már eltároltakat. Részletesebb tájékoztatást kaphat a gyártótól vagy az Internet böngészője Súgó menüjéből.
Fel kell hívnunk a figyelmét, hogy a weboldalunk bizonyos funkciói vagy nem lesznek a továbbiakban elérhetők, vagy csak korlátozott mértékben, ha nem engedélyezi ezeket a funkcionális sütiket.
Működtetésük jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke.

Elemzést segítő sütik: Annak érdekében, hogy meg tudjuk határozni, hogy a weboldalunk mely tartalmai a legérdekesebbek az Felhasználóink számára, folyamatosan figyeljük a látogatók számát és a leggyakrabban megtekintett tartalmakat. Az így gyűjtött adatokat statisztikai célokra használjuk, mint például:
– a weboldalunk látogatószámának rögzítése,
– a látogatók által az oldalunkon töltött idő rögzítése,
– a különböző weboldalak látogatási sorrendjének rögzítése,
– annak meghatározása, hogy a weboldalunk mely részei szorulnak változtatásra vagy
– a weboldal optimalizálása.

Működtetésük jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke.
Marketing célú sütik: Weboldalunkon marketing szolgáltatásokat használunk, hogy bemutassuk ajánlatainkat. Ez magában foglalja reklámok megjelenítését a hirdetési partnereink vagy hirdetési hálózatok útján. Ezek akkor aktiválódnak, amikor a Felhasználó meglátogatja az oldalunkat és kizárólag az érintett hirdetési partner látja ezeket. Kizárólag olyan reklámokat szeretnénk megjeleníteni, amelyek tényleg az érdeklődésére tarthatnak számot. Ebből a célból remarketing reklámokat használunk a weboldalunkon, hogy biztosítsuk, hogy a hirdetések megfelelnek a Felhasználó érdeklődési körének.

A szolgáltatások lehetővé teszik számunka például a következőket:
– az eredményesség mérését és a köztünk és a hirdetési partnereink közötti elszámolást,
– annak követését, hogy milyen reklámokat látott már, hogy elkerüljük, hogy ugyanezek kerüljenek megjelenítésre,
– információ arról, hogy hányszor tekintették meg a weboldalunkat,
– a belső keresések nyomon követését,
– annak követését, hogy milyen termékoldalakat hívtak elő vagy
– a bejelentkezési állapotának felismerését.

Működésükhöz szükséges a Látogató kifejezett hozzájárulása. A hozzájárulást az adott böngészőn keresztül az oldal 30 napig tárolja, ennek leteltét követően az első látogatáskor ismét kéri.

MILYEN SÜTIKET HASZNÁLUNK A www.kontur-press.hu OLDALON?
Fenti általános ismertetőt követően alábbiakban ismertetjük, hogy konkrétan milyen sütiket használ az oldal.
A www.kontur-press.hu oldal kizárólag az alábbi sütiket használja: Google böngésző által használt, a működéséhez a biztonságos böngészéshez, elemzéshez szükséges cookie-k.
– A működést támogató cookie-k lehetővé teszik a felhasználóknak az adott szolgáltatás vagy webhely használatát, mivel hozzáférést biztosítanak a szolgáltatás szempontjából alapvető funkciókhoz. Ilyenek például:
o a felhasználói beállítások megőrzése
o a felhasználói élmény fenntartására és javítása az adott böngészési munkameneten belül
o a Google-szolgáltatások teljesítményének javítása
– A biztonság érdekében használt cookie-k hitelesítik a felhasználókat, megakadályozzák a csalást, továbbá megvédik a felhasználókat, miközben valamelyik szolgáltatást használják.
– Az elemzéshez használt cookie-k segítenek az olyan adatok gyűjtésében, amelyek lehetővé teszik annak megértését, hogy a felhasználók hogyan használják a szolgáltatásokat. Az ilyen statisztikák alapján a szolgáltatások javíthatják tartalmaikat, és jobb funkciókat biztosíthatnak, ami jobb felhasználói élményt tesz lehetővé.

Részletes információ a Google által alkalmazott sütikről: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu
Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás
Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő és az oldal adminisztrátora fér hozzá. A kezelt adatokat harmadik személy(ek) részére nem adják át. Szervezet a meghatározott célok elérése körében adatfeldolgozót vehet igénybe. Az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.
További információk a sütik engedélyezéséről, letiltásáról
Ha szeretne többet tudni a sütikről, látogasson el a következő oldalakra:
– www.allaboutcookies.org
– www.youronlinechoices.eu
– www.international-chamber.co.uk/our-expertise/digitaleconomy
– http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookies/

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat
– Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
– Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
– Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
– Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
– Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
– Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
– Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Mindezek mellett felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül. Az egyes weboldalak eltérő intenzitással alkalmaznak sütiket, előfordulhat az is, hogy egy weboldal nem alkalmaz, mert nem szükséges a működéséhez, vagy csak minimális mértékben alkalmaz.

AZ ÉRINTETT JOGAI, JOGÉRVÉNYESÍTÉS:

Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Érintett jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását, az adatkezelés korlátozását, és tiltakozhat az adatkezelés ellen.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: E-mail: studio@kontur-press.hu, Telefon: +36 1 222 9212, Postacím: Kontur Press Design Kft. 2225 Üllő, Rákóczi út 22.
Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel Adatkezelő munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül. Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 25 napon belül, írásban, közérthető formában, a kérelemmel megegyező módon megadni a tájékoztatást.
Adatvédelmi hatósági eljárás: Az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat és panaszt tehet:
– Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
– Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
– Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.Tel.: +36 (1) 391-1400
– Honlap: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

Az Érintettek adatkezelésekkel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről az Általános Adatkezelési tájékoztatónk tartalmaz további részletes információkat.

Ha bármilyen kérdés merülne fel Önben weboldalunk adatkezelésével kapcsolatban, készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
– E-mail: studio@kontur-press.hu
– Telefon: +36 1 222 9212
– Postacím: Kontur Press Design Kft. 2225 Üllő, Rákóczi út 22.

Tájékoztató kiadva: 2021. május. 17.