Kontur Press Design Kft.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hatályos: 2021. május 17-től

BEVEZETŐ, A TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

Bevezető

Megfelelve az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról előírásainak (továbbiakban: Rendelet) – adunk tájékoztatást Kontur Press Design Kft. tevékenysége során történő adatkezelésekről.

Adatkezelő elkötelezett amellett, hogy a személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) az európai parlament és a tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseivel összhangban kezelje.

A Kontur Press Design Kft. mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban foglaltaknak, a hatályos nemzeti jogszabályokban előírtaknak, valamint az Európai Unió által lefektetett szabályoknak.

A www.kontur-press.hu honlap teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, így annak bármely képi, szöveges eleme csak a tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével használható fel.

A tájékoztató célja

Célunk, hogy az oldal Látogatói részletes információt kapjanak az őket érintő adatkezelésekről. Megismerhetik, hogy pontosan ki kezeli az adataikat, miért szükségesek az egyes adatkezelések, milyen jogalappal kezelünk személyes adatokat. Tájékoztatást adunk is, hogy rajtunk kívül kik férhetnek hozzá az Ön adataihoz. Megismerheti a jogszabály által biztosított jogait és hogy azokat hogyan érvényesítheti.

Az adatkezelő adatkezeléssel kapcsolatos irányelvei folyamatosan elérhetőek www.kontur-press.hu/adatvedelem  címen.  Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor megváltoztassa, mely adatkezelési tájékoztató minden esetben a honlapon megtekinthető.

A Kontur Press Design Kft. elkötelezett partnerei személyes adatainak védelmében, mely során azokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan szervezési-, technikai- és egyéb intézkedést, mely ezen adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelési gyakorlatunkat az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályoknak – így különösen az alábbiaknak – megfelelve alakítottuk ki:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR);
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Ha bármilyen kérdés merülne fel Önben weboldalunk adatkezelésével kapcsolatban, készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

 • E-mail: studio@kontur-press.hu
 • Telefon: + 36 1 222 9212
 • Postacím: Kontur Press Design Kft. 2225 Üllő, Rákóczi út 22.

ADATKEZELŐ ADATAI

Adatvédelmi tisztviselő

Vállalkozásunk a GDPR 37. cikke alapján mérlegelte az adatvédelmi tisztviselő kijelölésének lehetőségét. Ennek eredményeképp megállapítottuk, hogy a mi esetünkben nem indokolt adatvédelmi tisztviselőt kijelölni, adatkezelésünk jogszerűségét, átláthatóságát és biztonságát adatvédelmi tisztviselő nélkül is képesek vagyunk garantálni.

ADATKEZELÉS FOGALMAK

 • Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító- Például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • „Adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • „Az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • „Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • „Az Ön hozzájárulása”: az Ön akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Ön nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • „Címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy 2016.5.4. L 119/33 Az Európai Unió Hivatalos Lapja HU egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • „Harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • „Profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;
 • „Nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 • „Adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Az adatkezelés jogszerűsége:

A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek

ADATKEZELŐ TEVÉKENYSÉGE SORÁN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉSEK

 • kontur-press.hu oldal működtetése, statisztikája, marketing tevékenységei >>Tájékoztató az oldalainkon alkalmazott  sütikről
 • A kontur-press.hu weboldalon történő kapcsolatfelvétel (kapcsolati űrlap):
  • Érintettek köre: Kapcsolati űrlapot kitöltő Látogatók
  • Adatok forrása: Érintett
  • Adatkezelés címzettjei (az adatok megismerésére jogosultak): Adatkezelő kijelölt munkatársai, oldal adminisztrátora
  • Harmadik országba történik-e adattovábbítás? Nem
 • Hírlevél feliratkozás:
  • Érintettek köre: Hírlevélre feliratkozó Látogatók
  • Adatok forrása: Érintett
  • Adatkezelés címzettjei (az adatok megismerésére jogosultak): Adatkezelő kijelölt munkatársai, oldal adminisztrátora
  • Harmadik országba történik-e adattovábbítás: nem
 • Üzleti kapcsolatok (szolgáltatói, beszállítói szerződések és együttműködés)
  • Érintettek köre: Szerződött, együttműködő partnerek kapcsolattartásban vagy a szolgáltatásban résztvevő munkatársai
  • Adatok forrása: Szerződő partner
  • Adatkezelés címzettjei (az adatok megismerésére jogosultak): A szerződésben megjelölt személyek
  • Harmadik országba történik-e adattovábbítás? nem
 • Munkafolyamatok dokumentálása (a tevékenység ellátása során történő belső adatkezelések)
  • Érintettek köre: Megrendelést leadó magánszemélyek vagy üzleti megrendelők alkalmazottjai
  • Adatok forrása: Érintett
  • Adatkezelés címzettjei (az adatok megismerésére jogosultak): a megrendelés feldolgozásában és a teljesítésben résztvevő munkavállalók
  • Harmadik országba történik-e adattovábbítás? nem
 • Munkaerő toborzás, kiválasztás:
  • Érintettek köre: álláshirdetésre jelentkező természetes személyek
  • Adatok forrása: Érintett
  • Adatkezelés címzettjei (az adatok megismerésére jogosultak: ügyvezető, asszisztens
  • Harmadik országba történik-e adattovábbítás? Nem
  • Automatizált döntéshozatal: az Adatkezelő részéről profilalkotás, automatikus döntéshozatal nem történik.
 • Foglalkoztatás, munkaviszony:
  • Érintettek köre: munkavállalók (belépő, aktív és kilépett munkavállalók)
  • Adatok forrása: Érintett
  • Adatkezelés címzettjei (az adatok megismerésére jogosultak): ügyvezető, asszisztens, üzemorvos, bérszámfejtő (külső partnerek, Adatfeldolgozók)
  • Harmadik országba történik-e adattovábbítás? nem
 • Pénzügyi, számviteli folyamatok:
  • Érintettek köre: Adatkezelő vevői, partnerei, beszállítói, alkalmazottai – akik felé Adatkezelő számlát állít ki, vagy fizet.
  • Adatkezelés címzettjei (az adatok megismerésére jogosultak): ügyvezető, asszisztens, könyvelő (külső partner, Adatfeldolgozó)
  • Harmadik országba történik-e adattovábbítás? Nem
Adatkezelés célja Kezelt adatok köre Adatkezelés jogalapja/szükségessége Adatkezelés határideje
Weboldalon történő kapcsolatfelvétel név, e-mail cím, (telefonszám) Érintett hozzájárulása (önkéntesen választható adatközlés) Ha megrendelés keletkezik – visszavonásig. Ellenkező esetben a kommunikáció lezárásakor törlésre kerül.
Hírlevél feliratkozás keresztnév, e-mail cím Érintett hozzájárulása (önkéntesen választható adatközlés) Visszavonásig (leiratkozás napjáig)
Üzleti, hivatali kapcsolatok fenntartása név, e-mail cím, telefonszám, postacím, beosztás Magánszemélyek esetén: A szerződés teljesítése

Üzleti megrendelőknél Adatkezelő jogos érdeke (Az adatközlés szükséges a megrendelés teljesítéséhez.)

Adatkezelő működéséig
Teljesítéshez kapcsolódó munkafolyamatok dokumentálása név, posta-, teljesítés címe, e-mail, telefon, adóazonosító, beosztás
Munkaerő toborzás: pályázati adatok (név, végzettség, szakmai tapasztalat, kontakt adatok, bérigény, kapcsolati adatok, és egyéb, a pályázó által megadott információk Érintett hozzájárulása (önkéntesen választható adatközlés)

Minimálisan szükséges adatok: elérhetőségek, pályázatban kiírt elvárások igazolása)

sikeres pályázatok esetében: a munkaviszony végéig; megfelelő, de felvételt nem nyert pályázatok: a pozíció betöltését követő+3 hó; elutasított pályázatok: pozíció betöltésekor törlésre kerülnek
Foglalkoztatás, munkaviszony; munkaalkalmasság elbírálásához, munkaviszony létrehozásához és bejelentéshez, kapcsolattartáshoz, bérelszámoláshoz jogszabályok által előírt szükséges adatok Felek közötti szerződés (munkaszerződés) teljesítése; Jogszabályi előírásoknak valómegfelelés (Munka Törvénykönyve, TBJ tv., EB tv, SZJA tv, ART)

Az adatközlés elengedhetetlen a jogszerű foglalkoztatás érdekében.

bérelszámolás adatai a Felek közötti jogérvényesítéshez: 3 év;

adóelszámolással kapcsolatos adatok: tárgyévi adóbevallás éve+5 év;

nyugdíj megállapításához szükséges adatok: az érintettre irányadó nyugdíjkorhatár éve+5 év

egyéb a munkaviszony során keletkezett dokumentum: munkaviszony vége +3év,

Számviteli folyamatok név, cím, adóazonosító, bankszámlaszám, egyéb, az adott tranzakcióhoz szükséges adat Jogszabálynak való megfelelés (Számviteli tv) A törvényben meghatározottak szerint (5+1 év)

Adattovábbítás speciális esetei – Jogi kötelezettség fennállásakor:

Szükség esetén az Adatkezelő rendelkezésre bocsáthat adatokat, ha:

 • az szükséges valamely jogilag kötelező erejű kéréshez (pl. felügyeleti szerv általi ellenőrzés /munkaügyi-, munkavédelmi-, adóellenőrzés, könyvvizsgálat/, hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés), mikor harmadik személyek számára hozzáférhetővé kell tenni az Érintett elérhető személyes adatait, illetve az Adatkezelő ellen indított jogi eljárásra történő válaszadáshoz;
 • azzal jogellenesen elkövetett vagy feltételezhetően jogellenesen elkövetett cselekményeket – például csalást – akadályoz meg, vagy járul hozzá a felderítéséhez vagy büntetőeljárás során működik együtt;
 • azzal egyéb károkat tud megelőzni;
 • azzal jogait, követeléseit tudja érvényesíteni (pl. jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelő érdekeinek sérelme, tevékenységének veszélyeztetése).

ADATFELDOLGOZÓK:

Szolgáltató partnereink, akik személyes adatokat kezelhetnek:

 • Könyvelés, bérszámfejtés: P.G. Financial Consulting Kft., 1144 Budapest, Füredi utca 9/A. 10. emelet 40., iroda@perlusz.hu
 • Üzemorvos: Szivárvány dr. Halasi Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság (2225 Üllő, Templom tér 3. keszegkrisztina@gmail.com)
 • Mobilflotta szolgáltató: GOMobil Kft. (1114 Budapest, Bartók Béla út 15/D 2. 18.
 • Internet szolgáltató, rendszergazda, hálózat üzemeltető: VNM Zrt., (1118 Budapest, Pecz Samu utca 2/A. fszt. 3. info@voipnetwork.hu voipnetwork.hu )
 • Tárhely szolgáltató: Magyar Hosting Kft. (1132 Budapest Victor Hugo u. 18-22.; tarhely.com )

ADATOK VÉDELMÉRE TETT INTÉZKEDÉSEK, ALKALMAZOTT TECHNOLÓGIÁK:

Adatkezelő megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, megfelelő eljárási szabályokat alakít ki annak érdekében, hogy az adatkezelés teljes folyamata során biztosítsa a személyes adatok biztonságát. Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen

 • az informatikai rendszereket és eszközöket vírusvédelemmel látja el és tűzfallal védi;
 • kizárólag jogtiszta szoftvereket alkalmaz
 • rendszeres adatmentéssel gondoskodik az adatok megőrzéséről
 • az elektronikus és papír alapú adatkezelés során biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van,
 • a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt;
 • az esetleges adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst a Rendelet előírásainak megfelelően bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

ADATKEZELŐ ÁLTAL MŰKÖDTETETT WEBOLDALAK ÉS ONLINE MEGJELENÉSEK:

ÉRINTETT JOGAI, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

A Kontur Press Design Kft. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatainak Ön a tulajdonosa, így mindent megteszünk annak érdekében, hogy egyszerűen rendelkezhessen a saját adatai felett. Alábbiakban bemutatjuk, hogy Önnek, mint az adatkezelés Érintettjének, milyen jogokat biztosítanak a jogszabályok.

Ha élni szeretne jogaival vagy kérdése van, örömmel segítünk Önnek. Jogérvényesítéshez használható elérhetőségeink: Kontur Press Design Kft. Postacím: 2225 Üllő, Rákóczi út 22. e-mail: studio@kontur-press.hu

Észrevételeire, kérdéseire 30 napon belül válaszolunk.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

A személyes adat tulajdonosainak jogai:

 • Tájékoztatáshoz való jog: Az érintett kérelmére az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
 • Hozzáférési jog: bármely adat tulajdonosa bármikor jogosult információt kérni, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
  • az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
  • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
  • Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja.

Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.

 • Helyesbítés joga: bármely adat tulajdonosának jogában áll személyes adatai helyesbítését kérni, ha azok helytelenek, pontatlanok vagy hiányosak.
 • Törléshez való jog**: bármely adat tulajdonosának bármikor joga van az általunk feldolgozott személyes adatai törléséhez. Ez a jogosultság nem vonatkozik olyan adatkezelésekre, amelyek nem az Érintett hozzájárulásán alapulnak (pl. törvényi előírások). A Felhasználó a személyes adatok indokolatlan és késedelem nélküli törlését kérheti – írásban, elektronikus levél megküldésével -, ha
  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
  • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

**Adatkezelő nem törli azokat az adatokat, melyek tárolására jogszabályi előírás miatt köteles

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adatkezelő az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 • Adathordozhatósághoz való jog: bármely adat tulajdonosának bármikor jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban (pl. PDF vagy Word) átadjuk neki, vagy egy általa megnevezett harmadik félnek.
 • Tiltakozás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból Adatkezelő nem kezeli.

 • Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, ideértve a profilalkotást: Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
 • Visszavonás joga: bármely adat tulajdonosa jogosult arra, hogy hozzájárulását visszavonja. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.
 • Panasztétel joga: bármely adat tulajdonosának bármikor jogában áll panasszal élni felénk, vagy az illetékes szervek felé, amennyiben megítélése szerint a személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t vagy más adatvédelmi jogszabályt.
 • Kártérítés és sérelemdíj: Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó Érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

Összegezve: Adatainak kezeléséről kérhet tájékoztatást, kérheti adatainak helyesbítését, törlését vagy zárolását az adatkezelés korlátozását, illetve az adatkezeléssel szemben Adatkezelő felé tiltakozással élhet. Igényét, kérdését kérjük, hogy írásban jelezze felénk: Kontur Press Design Kft. 2225 Üllő, Rákóczi út 22; studio@kontur-press.hu címeken.

Eljárási szabályok

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Kontur Press Design Kft. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

Ha az Érintett nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

PANASZ JELZÉSE, JOGORVOSLAT KÉRÉSE

Megköszönjük, ha panaszával első lépésben hozzánk fordul. Minden kérdése, kérése során számíthat együttműködésünkre.

Bírósághoz fordulás joga: Amennyiben úgy érzi, megsértettük jogait, jogorvoslati lehetőségért/panasszal a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen – az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes – bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

Adatvédelmi hatósági eljárás: Az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat és panaszt tehet: (Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság, Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.Tel.: +36 (1) 391-1400, Honlap: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.htmlwww.naih.hu/kapcsolat.html)

Bíróság, ügyészség és más hatóságok, felügyeleti szervek (pl.: NAIH) tájékoztatás adása, adatok közlése, vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik cégünket. Ilyen esetekben nem tagadhatjuk meg az adatszolgáltatást, de csak akkor és olyan mértékben adunk ki adatokat, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Adatai kezelésével szemben tiltakozással, igénnyel élhet. Igényét, kérdését kérjük, hogy írásban jelezze felénk: Kontur Press Design Kft. 2225 Üllő, Rákóczi út 22; studio@kontur-press.hu

Kontur Press Design Kft.  Adatkezelési Tájékoztató

Hatályos: 2021. május 17- től